1
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych opiekuna prawnego/kuratora mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych opiekuna prawnego/kuratora mieszkanki Domu Pomocy Społecznej  w Lubzinie

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dom Pomocy Społecznej
w Lubzinie informuje, że:

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LUBZINIE ,z siedzibą  39-102 Lubzina 47, telefon 17 2212 123 ,
adres e-mail: kontakt@dpslubzina.pl

2.       Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Elżbieta Rachwał tel. 17 2212 123 wew. 31 

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań DPS w Lubzinie w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. c RODO

4.      Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa, w szczególności:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze

- Rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze

- Statut oraz Regulamin Organizacyjny DPS w Lubzinie

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do                                                                                                                                   
       przyjęcia i pobytu Pani/Pana podopiecznej w DPS Lubzina
.

6.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych  mogą być  wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie prawo tj. m.in. zakładom opieki zdrowotnej, szpitalom,  oddziałom ZUS oraz KRUS, Sądom, ośrodkom pomocy społecznej itp. oraz podmiotą z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych
w związku z realizacją usług na rzecz administratora

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
Należy poinformować administratora o zmianach Pani/Pana danych. 

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.      Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu podopiecznej w DPS w Lubzinie oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną DPS Lubzina .

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych mieszkanki

Domu Pomocy Społecznej  w Lubzinie

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dom Pomocy Społecznej
w Lubzinie informuje, że:

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBZINIE ,z siedzibą  39-102 Lubzina 47, telefon 17 2212 123 ,
adres e-mail: kontakt@dpslubzina.pl

2.      Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Elżbieta Rachwał tel. 17 2212 123 wew. 31  

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań DPS w Lubzinie w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. c RODO

4.      Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa, w szczególności:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze

- Rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze

- Statut oraz Regulamin Organizacyjny DPS w Lubzinie

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do  

      przyjęcia i pobytu w DPS Lubzina .

6.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych  mogą być  wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie prawo tj. m.in. zakładom opieki zdrowotnej, szpitalom,  oddziałom ZUS oraz KRUS, Sądom, ośrodkom pomocy społecznej itp. oraz podmiotą z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych
w związku z realizacją usług na rzecz administratora.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
Należy poinformować administratora o zmianach Pani/Pana danych. 

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.      Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu w DPS
w Lubzinie oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną DPS Lubzina .

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Created by ARISCO
Copyright © 2019 DPS Lubzina. Wszelkie prawa zastrzeżone