14.10.2020

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lubzina.dps.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019 rok.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

- pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

- niektóre elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie posiada ułatwienia dla osób z niepełno sprawnościami:

Podwyższony kontrast, możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
 

 

PRZYGOTOWANIE ORAZ METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie sporządzono dnia 14 Października 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative  (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.lubzina.dps.pl spełnia wymagania w 84.10 %.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Fryz, dpslubzina@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 22 12 123. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Starostwo Powiatowe w Ropczycach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH:

https://www.rpo.gov.pl/

 

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO:

Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie  

39-102 Lubzina 47

telefon: 17 22 12 123

fax: 17 22 12 123

email: dpslubzina@op.pl

strona: www.lubzina.dps.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Dom Pomocy Społecznej w Lubzina 39-102 Lubzina 47

składa się z kilku budynków w tym:

A: budynek Pałacu 

Znajduje sie po lewej stronie wchodząc bramą główną i poruszając się wzdłóż drogi.

Do budynku prowadzi  wejście od strony zachodniej wejście schodami lub podjazdem na parter. Aby dotać się na 1 piętro budynku można wejść schodami w części zachodniej oraz części wschodnij budynku, przy schodach w częśći wschodniej budynku zamontowana jest również platforma schodowa dla wózków inwalidzkich. Na pierwszym pięrze w budynku pałacu mieści się gabinet Dyrektora oraz administracja.

B -C: budynek Administracyjno mieszkalny 

Znajduje się po prawej stronie wchodząc przez bramę główną i poruszając się wzdłóż drogi.     

Do budynku prowadzą  wejścia od strony wschodniej wejście schodami lub podjazdem oraz zachodniej wejście schodami.

W budynku po wejściu od strony wschodniej na wprost znajduje się winda z przystankami na każdym poziomie umożliwiając dostanie się osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń na każdym pietrze.

D: Budynek Terapii zajeciowej

Znajduje się na wprost wchodząc przez brame główną i poruszając się wzdłóż drogi.

Do budynku prowadzi  wejścia od strony wschodniej wejście bezpośrednio na poźom parteru.

W budynku po wejściu po stronie lewej  znajduje się winda z przystankami na każdym poziomie umożliwiając dostanie się osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń na każdym pietrze.

Osoby niepełnosprawne mają dostęp do wszystkich  poziomów, wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnej wszystkich budynków.

W budynkach brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

We wszystkich budynkach  znajdują się toalety przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych są odpowiednio oznaczone .

Na parkingu DPS Lubzina znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku umieszczone są plansze informujące o rozmieszczeniu pomieszczeń jako dostęp alternatywny.

Na bramie wjazdowej głównej znajduje się wideo domofon a budynki wyposażone są  w dzwonek przywoławczy przy drzwiach wejściowych, który zapewnia wsparcie innej osobie ze szczególnymi potrzebami jako dostęp alternatywny.

 

INFORMACJA O DOSTEPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie skorzystać w stopniu podstawowym z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika  przy załatwianiu spraw w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu terminu.

 

APLIKACJE MOBILNE:

brak

 DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI :

2020-10-14

 


Created by ARISCO
Copyright © 2019 DPS Lubzina. Wszelkie prawa zastrzeżone