Standard ochrony młoletnich
18.04.2024


Standard ochrony małoletnich

w

Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie

 

Rozdział I

Przepisy ogóle

Niniejsze standardy ochrony małoletnich (dalej w skrócie jako „standardy”) określają
w szczególności:

1) zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim, a personelem placówki
lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;

2) zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia
lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;

3) procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego;

4) zasady przeglądu i aktualizacji standardów;

5) zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki
lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;

6) zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym
oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;

7) osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;

8) sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego;

9) wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;

10) zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;

11) procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;

12) zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

 

Rozdział II

Objaśnienie terminów

1.      Pracownikiem Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie (dalej także jako „jednostka”) jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

2.      Osobą współpracującą z jednostką są stażyści, wolontariusze, praktykanci.

3.      Dzieckiem jest osoba do ukończenia 18. roku życia.

4.      Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.

5.      Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.

6.      Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika jednostki,
lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.

7.      Osoba odpowiedzialna za standardy to pracownik sprawujący nadzór nad realizacją standardów w jednostce.

8.      Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

 

Rozdział III

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

1.      Pracownicy Jednostki posiadają odpowiednią wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i objawy krzywdzenia dzieci
(także z wykorzystaniem technologii informatycznej i komunikacyjnej).

2.      Każdy pracownik Jednostki mający kontakt z dziećmi jest weryfikowany pod kątem niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

3.      Każdy pracownik oraz osoba współpracując przed rozpoczęciem pracy w jednostce wypełnia i podpisuje „Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania podstawowych zasad ochrony dzieci” – stanowiący załącznik numer 1 do niniejszych standardów.

4.      Każdy pracownik oraz osoba współpracująca przed rozpoczęciem pracy w jednostce wypełnia i podpisuje „Oświadczenie o państwie lub państwach zamieszkania w ciągu ostatnich 20 lat” stanowiący załącznik numer 2 do niniejszych standardów.

5.       Pracownik lub osoba współpracująca, która zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat
w państwie innym, niż Rzeczpospolita Polska, przekłada pracodawcy informacje
z rejestrów karnych tych państw uzyskiwanych do celów działalności zawodowej
lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, a w razie braku takiej informacji   wypełnia i podpisuje „Oświadczenie w przypadku braku informacji z rejestru karnego” stanowiący załącznik numer 3 do niniejszych standardów.

6.      W przypadku zidentyfikowania lub podejrzenia wystąpienia czynników ryzyka lub objawów krzywdzenia dziecka, pracownicy jednostki podejmują rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując do skorzystania z pomocy.

7.      Wszyscy pracownicy i współpracownicy Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie, którzy w związku z wykonywaniem służbowych obowiązków, podjęli informację
o krzywdzeniu dziecka lub inne informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

 

Rozdział IV

Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi

 

1.      Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez personel jest działanie dla dobra dziecka, troski o jego bezpieczeństwo i w jego najlepszym interesie. Czyni to w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych instytucji
oraz swoich kompetencji.

2.      Personel traktuje dziecko z empatią i szacunkiem wobec jego godności, potrzeb
oraz intymności.

3.      Dziecko ma prawo do otrzymywania informacji na temat swojego stanu zdrowia
oraz podejmowanych czynności medycznych przy użyciu prostego języka w sposób dostosowany do wieku, sytuacji i poziomu rozwoju dziecka.

4.      Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie.
Nie wolno dziecka upokarzać, krzyczeć na nie, lekceważyć lub obrażać.

5.      Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy. Znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia.

 

Rozdział V

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka.

1.      W przypadku podjęcia przez pracownika jednostki podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek:

1)      udzielić niezbędnej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;

2)      poinformować rodziców/opiekunów dziecka o podejrzeniu krzywdzenia dziecka;

3)      udzielić informacji o możliwościach uzyskania pomocy lub wsparcia
oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy
lub zaniedbania.

2.      Czynności podejmowane i realizowane wobec dziecka przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego, chyba że z uwagi na charakter tych czynności jest to niemożliwie albo wobec rodzica, opiekuna prawnego istnieje uzasadnione podejrzenie, że są oni sprawcami krzywdzenia dziecka.

3.      W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, gdzie zachodzi podejrzenie, że wobec niego przemoc stosują rodzice/opiekunowie, jeżeli jest to możliwe działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności osoby pełnoletniej najbliższej.

4.      Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa.

5.      Pracownik składa zawiadomienie o podejrzeniu krzywdzenia do odpowiednich instytucji w zależności od rodzaju zgłaszanej sprawy:

1)      do prokuratury lub policji;

2)      do właściwego sądu rodzinnego;

3)      do przewodniczącego właściwego Zespołu Interdyscyplinarnego przesyłając formularz „Niebieska Karta – A”, przez co uruchamia procedurę w przypadku przemocy w rodzinie.

6.      Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w ustępie poprzedzającym.

7.      Dokumentację związaną z procedurą interwencji umieszcza się w dokumentacji medycznej dziecka.

 

Rozdział VI

Zasady ochrony dostępu do Internetu

 

1.      Na terenie jednostki dziecko korzysta z Internetu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego i na udostępnionym przez niego urządzeniu.

2.      W przypadku podejrzenia skrzywdzenia dziecka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym za pomocą sieci Internet (korzystanie przez dziecko ze stron zawierających niebezpieczne treści, upublicznianie wizerunku dziecka w sposób krzywdzący lub ośmieszający go – cyberprzemoc) podejmuje się działania zgodnie
z rozdziałem V standardów.

 

Rozdział  VII

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 

1.      Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016.

2.      Utrwalanie wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki i jego upubliczniane jest dopuszczalne za zgodą rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Powyższe stosuje się również do przedstawicieli mediów przygotowujących materiały na terenie jednostki.

3.      Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica/opiekuna nie jest wymagana.

4.      Podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka możliwe jest tylko za wiedzą i zgodą tego opiekuna.

Rozdział VIII

Monitoring stosowania standardów

 

1.  Dyrektor jednostki wyznacza Panią Wiolettę Malską – Kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego   jako osobę odpowiedzialną za wdrożenie i stosowanie standardów.

2.  Osoba, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jest odpowiedzialna
 za monitorowanie realizacji standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia standardów oraz za proponowanie zmian w standardach.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1 dokonuje raz na rok oceny standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wnioski z przeprowadzonej oceny pisemnie dokumentuje i przekazuje Dyrektorowi jednostki.

4. Jeżeli w jednostce  dojdzie do naruszenia standardów osoba o której mowa w ust. 1
o zaistniałym zdarzeniu informuje pisemnie Dyrektora.

5.  Dyrektor jednostki jeżeli zachodzi taka potrzeba  wprowadza do standardów niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom oraz współpracownikom nowe brzmienie standardów.

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe

 

 

1.  Standardy wchodzą w życie z dniem 12 kwietnia 2024 roku.

2. Ogłoszenie standardów następuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej jednostki oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń, również w wersji skróconej, przeznaczonej dla dzieci. 


Created by ARISCO
Copyright © 2019 DPS Lubzina. Wszelkie prawa zastrzeżone